รางวัลใหญ่ 4 เดือน 4 รางวัล
กิฟวอยเชอร์มูลค่า 1,000,000 บาท
XXXXXXXXX
ประกาศวันที่
ชื่อผู้โชคดี
Samsung Galaxy S8
AD0163974
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี การะเกด
ทัวร์เกาหลี 2 ท่าน
AD-0165599
ประกาศวันที่ 2017-11-15
ชื่อผู้โชคดี คุณปุญญาพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
กิฟวอยเชอร์มูลค่า 100,000 บาท
AD-0400241
ประกาศวันที่ 2017-12-15
ชื่อผู้โชคดี คุณอิศรา บุตรแสน
iPhone X
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD-0164077
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณสัณท์
120 วัน 120 วง (ยังเหลือ -2 รางวัล )
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD-0061099
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณซูไรดา แนราฮิง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
AD-0615684
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณไพลิน ผิวบางกูล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
AD-0164553
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณพชร กองสมิง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
AD-0089760
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณพรนภา มานีมาน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
AD-0079390
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณสาวิตรี จันทรกมลชัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
AD-0060389
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณจำปี นาเมือง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
AD-0164611
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณเนรัญนิตย์ นันทเกษตร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
AD-0062510
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณลิลิน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
AD-0071810
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณกฤษณ์ ชวนะภูธร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
AD-0142430
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณสุกณา กำจัดภัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 11
AD-0090114
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณธิดาภา สิทธิ์อมรพร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 12
AD-0071256
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณธาธรรินทร์ ฤทธิ์บุญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 13
AD-0062725
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี วันทินี แซ่ม้า
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 14
AD-0089203
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี มาริษา จันทร์คล้า
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 15
AD-0077286
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี พจนา มงคลเจิริญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 16
AD-0089617
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สมชาย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 17
AD-0090253
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ปุญญพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 18
AD-0076634
ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี มะไฟ มุ่งกิจ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 19
AD-0089155
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อรญา โพธิ์ไพโรจน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 20
AD-0077467
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วิภสวดี มีสง่า
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 21
AD-0063450
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วรารัตน์ ทุมสวัสดิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 22
AD-0062296
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กัญญาณัฐ กองศิริ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 23
AD-0144796
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ชาลีรัตน์ ทัดบุบผาชาติ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 24
AD-0060412
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณมณีพรรณ วิริยะก่ษ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 25
AD-0141416
ประกาศวันที่ 09 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณสาวิตรี จันทรกมลชัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 26
AD-0060450
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เจฬิฎา ทิพวงศ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 27
AD-0060500
ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เกศริน สุขโพธิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 28
AD-0093129
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สักรินทร์ ทัศนมณเฑียร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 29
AD-0091871
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พรชนก ตุณะจันทร์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 30
AD-0159885
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ปุญญพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 31
AD-0060241
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐวดี คีรีธีรกุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 32
AD-0093254
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ด.ต.สอาด พรหมภิญโญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 33
AD-0142299
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อนงค์ภรณ์ คำไทย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 34
AD-0080202
ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ขวัญจิรา ภูบ้านหม้อ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 35
AD-0141501
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พลาพร มั่นยืน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 36
AD-0061771
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กานต์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 37
AD-0060524
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เอนก ทองสังข์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 38
AD-0077374
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ลักษษมณ พิลึก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 39
AD-0061247
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี มณีพรรณ วิริยะกาษ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 40
AD-0159946
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ชัยยศ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 41
AD-0089835
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สุกัญธิภา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 42
AD-0065000
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อรญา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 43
AD-0063444
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี จิราวัฒน์ พีรศักดิ์ภักดี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 44
AD-0071255
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สุทธิ เตชะกสิกรพาณิชย์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 45
AD-0078266
ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ไกรวุฒิ อ่อนตามา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 46
AD-0078380
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณพฤษพงศ์ พึ่งสาย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 47
AD-0063660
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธัญหทัย ทองชู
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 48
AD-0078342
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี พนม คะนองมาก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 49
AD-0080152
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี นุจารี ไชยปัญหา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 50
AD-0061914
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐพงศ์ ร่มใจ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 51
AD-0069144
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สิริรัตน์ คงรัตน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 52
AD0070822
ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี  ชนัญชิดา ศิริกระจ่างศรี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 53
AD0078236
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี พรทิพย์ ยิ้มไทสง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 54
AD0062250
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ชญาดา ชูชมชื่น
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 55
AD0091970
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ธนันท์ธร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 56
AD0068134
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อครินทร์ โพธิ์ไพโรจน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 57
AD0078289
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สมนึก เพชรเขียว
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 58
AD0067179
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี โสภา คงประเทศ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 59
AD00077313
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ดวงแก้ว รัตนอุทัยพร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 60
AD0400231
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณพรพิมล จันวรรยุทธ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 61
AD0120309
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ภัทราภรณ์ มากกระโทก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 62
AD0163642
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สมรวย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 63
AD0273374
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อาภานุช มณีอำพันธ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 64
AD0270278
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อุษา อินทโชติ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 65
AD0121827
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ประจันบาน อ่อนสนิท
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 66
AD0272242
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เขมิกา จันทร์แก้ว
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 67
AD0061532
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ลลิตา คาดีวี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 68
AD0078221
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี มาลัย ฤทธิฤดี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 69
AD0126611
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ธันยาภัทร อัครวิชญ์กุญธร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 70
AD0002359
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สุภาพร บุญอนันต์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 71
AD0273726
ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี บุญเทียม จันขุจันทร์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 72
AD0189782
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ณภัทร เจริญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 73
AD0061121
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สรายุทธ พรมมา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 74
AD0113342
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณวิยะดา พรมสี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 75
AD0377721
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ปานจักร คำวงศ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 76
AD0118903
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ปราถนา ศรีเงิน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 77
AD0371043
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สุธิศา พลจรส
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 78
AD0385688
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เกรียงศักดิ์ เวฬุสวัสน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 79
AD0271436
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ปริชญา เจียนครบุรี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 80
AD0114833
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อนุชา เพิ่มพูน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 81
AD0141275
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธีรศักดิ์ หอมหวล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 82
AD0385266
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ไวคุณ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 83
AD-0025563
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ชวนชื่น คล้ายเจ๊ก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 84
AD0274379
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ยิ่งลักษณ์ เขตต์เจริญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 85
AD0042110
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี แสงเดือน มัทธิพันธ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 86
AD0376921
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ศิรินรักษ์ นภารัศมี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 87
AD-0141416
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สาวิตรี จันทรกมลชัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 88
AD0383376
ประกาศวันที่ 10 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี มัญช์ณณิชา วรโชติโรจนหิรัญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 89
AD0371347
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สารัตน์ เต็มปรีชา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 90
AD0377083
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ภาสินี อินคำ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 91
AD0382791
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กันต์ธิติญา ภิญโญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 92
AD0060385
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ขวัญตา วงค์ตาแสง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 93
AD0273491
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พิมรดา มานะปรีชา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 94
AD0077338
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี นพรัตน์ คือพันตุง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 95
AD0121000
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี จารึก แก้วคงทอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 96
AD0063412
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี Kansinee Yuttarin
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 97
AD-0378859
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธารทิพย์ ชูมณี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 98
AD-0375871
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กาลดา เทียนทอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 99
AD-0374320
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธมลวรรณ์ ยอกจิตต์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 100
AD-0165759
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สุปภา พันธ์มณีนิล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 101
AD-0062578
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ลภัสนันท์ จรเทศ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 102
AD-0402560
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี รินลญา ฤกษ์พิทักษ์พาณิช
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 103
AD-0067249
ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อนุกูล เดชศรี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 104
AD-0384575
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สมชาย ชาดีกรณ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 105
AD-0141351
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณนพวรรณ์ ติยวรนันท์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 106
AD-0272318
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กัญญาภัทร วิภาตา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 107
AD-0384019
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กรรณิกาย์ บุญเจริญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 108
AD-0218006
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อรพรรณ ลิ้นทอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 109
AD-0387544
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พี่เมย์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 110
AD-0115441
ประกาศวันที่ 01 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี ธีระภัทร ธรรมวิเศษ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 111
AD-0382953
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี สวรนอ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 112
AD-0121022
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี พนิดา สมัครสมาน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 113
AD-0061172
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี อันดา ตายาลา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 114
AD-0144896
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี กัน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 115
AD-0387294
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี วริทธิ์นันท์ อุษณรัศมี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 116
AD-0217458
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี สุรศักดิ์ ทองรอด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 117
AD-0379587
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี สรัญยา ต่อฤทธิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 118
AD-0039893
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี พิชามญช์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 119
AD-0385860
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี ນາງ ຄຳພູວັນ ພະກຸສນ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 120
AD-0374137
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี สุดาวัลย์ จันทะกล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 121
AD-0376113
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี กุลิสรา แก้วคง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 122
AD-0373179
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2561
ชื่อผู้โชคดี เดชาวัต พุ้มแจ้ง
ทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล
ทองคำหนัก 1 บาท
AD0163958
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี การะเกด
ทองคำหนัก 2 สลึง 1 รางวัล
ทองคำหนัก 2 สลึง
XXXXXXXXX
ประกาศวันที่ xxxxxxx
ชื่อผู้โชคดี xxxx xxxx
ทองคำหนัก 1 สลึง 15 รางวัล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD0166096
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี จุฑาพร จังมานะกุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
AD0089251
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ไพลิน นิลวรรณ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
AD0074353
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี แดง กองคำ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
AD0164074
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สมปอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
AD0093219
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
AD0093249
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
AD-0387692
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สมหนุก เพชรสิทธืโฟน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
AD-0078383
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พนม คะนองมาก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 11
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 12
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 13
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 14
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 15
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
ทองคำหนัก 1 กรัม 18 รางวัล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD0165258
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ญาดา พาดอนศักดิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
AD0074344
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐดาประยูรคำ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
AD0071310
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธนวัฒน์ อินทนนท์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
AD0163947
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี การะเกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
AD0089316
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ปวีณา แก้วทา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
AD0091772
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สุพินญา ทรัพย์สิน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
AD0091912
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ธนันท์ธร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
AD0089400
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ชาลีรัตน์ ทัดบุพผาชาติ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
AD0070841
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ชัญชิดา ศิริกระจ่างศรี
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
AD0092003
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 11
AD165510
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ปุญญพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 12
AD164143
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สหรัฐ หิริทรากุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 13
AD0163552
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี นิวัฒน์ ศรีจัน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 14
AD0077695
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ลักษมณ พิลึก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 15
AD0165595
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ปุญญพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 16
AD-0384739
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วัชวิทย์ ถาวรทวีวงษ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 17
AD-0153650
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อุทัย กรสวัสดิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 18
AD-0152451
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ปรรณนภัส ธนวัชรเกียรติ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 19
AD-0060392
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ภัทณุดา สร้อยทอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 20
AD-0374659
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี บุญญา สิทธิชัย
ทองคำหนัก 0.6 กรัม 30 รางวัล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD0163845
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐพล นิลคง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
AD0166041
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธรรมรัตน์ จังมานะกุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
AD0089336
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ทัศณา ทัดบุบผาชาติ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
AD0090399
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
AD0161537
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เสาวลักษณ์ จันทพันธ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
AD015455
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วีรสุดา แสงบัว
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
AD0272296
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อุไรวรรณ นองขมวด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
AD0062723
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี จิระดา เซ็ยติยะนนท์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
AD0089398
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ทัศนา มัดบุบผมชาติ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
AD0091907
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ธนันท์ธร สมกาวิ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 11
AD0165517
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ปุญญพัฒน์ พันธุ์พิพัฒน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 12
AD0274576
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อรอุมา เวียงไท
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 13
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี คุณทิพรัตน์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 14
AD-0127295
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เดชาธร อสุธรรมพล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 15
AD-0089094
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เมลานี กันทวงศ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 16
AD-0077879
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สุณิษา สิงห์สม
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 17
AD-0274434
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วิไลวรรณ รัตน์พันธ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 18
AD0114853
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี Any wealthy
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 19
AD-0055758
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐภัท ปุณภูริน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 20
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 21
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 22
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 23
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 24
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 25
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 26
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 27
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 28
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 29
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 30
XXXXXXXX
ประกาศวันที่ xx-xx-xxxx
หมายเลขผู้โชคดี 099-xxx-xxxx
Gift Voucher 500 บาท 32 รางวัล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
AD0141458
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สาวิตรี จันทรกมลชัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
AD0071236
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อุษาใจ รักสงบสุข
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
AD0093140
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สักรินทร์ ทัศนมณเฑียร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
AD01633907
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี การะเกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
AD0091791
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี พรชนก คุณะจันทร์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
AD0165353
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ศิรดา ชุติญาณวีรกุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
AD0093277
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี วัลลภา มณีรัตนานนท์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
AD0105845
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธ้ญญกร อินทร์อุ่น
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
AD0068648
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ยุพิน พงษ์ขวัญ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
AD0105847
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ธัญญกร อินทร์อุ่น
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 11
AD0165444
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ศิรดา ชุติญาณวีรกุล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 12
AD0078268
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี นพวรรณ์ เปจะโป๊ะ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 13
AD0068509
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี มรกต ฉิมโฉม
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 14
AD0111489
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี รัตนภรณ์ กำเนิด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 15
AD0093247
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 16
AD0078272
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี พรทิพย์ ยิ้มไทสง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 17
AD0067779
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี อรญา
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 18
AD0164057
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สัณฑ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 19
AD0163615
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี ณัฐดนัย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 20
AD0093201
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เกด
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 21
AD0077577
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี สายเพร็ช พุทธิเสน
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 22
AD0089094
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ชื่อผู้โชคดี เมลาณี กันทวงศ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 23
AD-0159678
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อาภานันท์ รักษ์พันธ์
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 24
AD-0274356
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ณภัทร สุวรรณมาวิก
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 25
AD-0163644
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สมรวย
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 26
AD-0050050
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี อิจฉรา วิชาคำ
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 27
AD-0197818
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ภควดี สร้องทอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 28
AD-0274882
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สมบูรณ์ นนทอุตร
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 29
AD-0120323
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี เสาวรักษณ์ ศรีสังข์งาม
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 30
AD-0092972
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี Dah
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 31
AD-0068595
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี มรกต ฉิมโฉม
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 32
AD-0164053
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี สมปอง
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 33
AD-0091968
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชื่อผู้โชคดี ศุภชัย ฝันเติม

ล้างลุ้นล้าน สุดช็อก!!

 • โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับทองคำกว่า 120 รางวัล 120วัน
 • โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับรางวัลกว่าอีก 100 รางวัล รวม 2,000,000 บาท รางวัลสูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท
  • จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 15 ต.ค. 2560
  • จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 2560
  • จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 2560
  • จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 2561
 • โชคชั้นที่ 3 ตัวแทนเปิดบิล 100 กล่อง รับทันทีทองคำ 1 กรัม
 • โชคชั้นที่ 4 ตัวแทนสะสมแต้มรับทองและแพ็คเกจเที่ยวเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และรถยนต์ Toyota Mercedez Benz และ Porsche

เงื่อนไข

 1. ทางเราจะไม่เรียกร้องเก็บเงินหรือแจ้งให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้น จากผู้ได้รางวัล กรุณาอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ
 2. รายการชิงโชคเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 15กันยายน 2560 ถึง 15 มกราคม2561
 3. เพียงซื้อผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าadayfusionsoapและขูดรหัสหน้ากล่องเพื่อสแกน
 4. สแกนQR Code ที่อยู่หน้ากล่องผลิตภัณฑ์
 5. กรอกรายชื่อและเบอร์ติดต่อร่วมลุ้นของรางวัล
 6. กดปุ่มเพื่อลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกับกิจกรรมadayfusionsoap
 7. ระบบจะประมวลผลว่าเป็นของแท้หรือของปลอมให้ทราบทันที
 8. ขอบคุณที่ร่วมสนุกเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มี QR Code ไว้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 9. แจกทั้งหมดรวมมูลค่า 2,000,000 บาท มากกว่า 100 รางวัล ล้างลุ้นล้านกับโชค 4 ชั้น
 10. จับรางวัล ณ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 หมู่5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 11. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fccebook: Adayfusionsoap หรือ https://wwww.adayfusionsoap.com
website counter

Copyrigts © 2017 All rigts reseved.